Preuzmite materijale koje je pripremila
Komisija za spriječavanje , suzbijanje i praćenje bolničkih infekcija
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kanton Sarajevo

JU “Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva” Kantona Sarajevo promoviše efektivne, pravedne, pristupačne, troškovno efikasne zdravstvene programe i usluge, kako bi zadovoljila potrebe stanovništva Kantona Sarajevo, a i šire, za primarnom i specijalističko-konsultativnom zdravstvenom zaštitom žena.
Usluge koje su bazirane na savremenim medicinskim dostignućima primjenjene su u okviru najboljih mogućnosti i uslova društveno – ekonomskog konteksta u okruženju u kojem se pružaju.

O nama

Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo je vanbolnička javna ustanova koja je od svog prvobitnog osnivanja 1933. godine pod nazivom „Narodni front za žene i matere Grada Sarajeva“ sa ciljem pružanja različitih vidova medicinske i nemedicinske/materijalne pomoći majci i djetetu na području Grada Sarajeva promijenila više oblika unutrašnje organizacije i dijapazona usluga koje pruža svojim korisnicima, u smislu konstantnog povećanja obima i kvaliteta usluga zdravstvene zaštite žena i materinstva.