Organ rukovođenja je Direktor Zavoda.
Aktuelni VD Direktor Zavoda je mr.sci.dr Vanesa Dujso – Radaslić, specijalista ginekologije i akušerstva, imenovana od strane Upravnog odbora Zavoda, na sjednici održanoj 27.11.2023. godine, na mandat do 6 mjeseci.

Organ upravljanja je Upravni odbor Zavoda.

Vlada Kantona Sarajevo je 22.02.2024. godine donjela Rješenje broj 02-04-5140-37-2/24 o imenovanju v.d. predsjednika i tri v.d. člana Upravnog odbora Javne ustanove Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo

  • Viteškić Azra, v.d. predsjednica
  • Šehović Fatima, v.d. člana
  • Kulenović Kokorović Nermina, v.d. člana
  • Hadžihasanović Besima, v.d. člana
  • Karavdić Amra, v.d. člana
    imenovana po osnovu Rješenja broj 02-04-1334-18/24 od 18.01.2024. godine