Na osnovu člana 35. Zakona o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo („Službeni novine Kantona Sarajevo“ broj 35/22), J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo je  usvojio Pravilnik o postupku internog prijavljivanja korupcije u J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo 

J.U. Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva KS

Obrazac za prijavu korupcije može se preuzeti na ovoj stranici u djelu ispod teksta , a prijava se može podnijeti putem pošte na adresu Josipa Vancaša br. 1, Sarajevo (sa naznakom Interno prijavljivanje korupcije, n/r Odgovornog lica ili Ovlaštenih lica, “NE OTVARAJ”), odnosno putem e-maila: prijavakorupcije@zzzm.ba  ili dostavljanjem prijave u sandučić u sjedištu Zavoda, Josipa Vancaša br. 1, Sarajevo.

Obrazac za prijavu preuzmite klikom ovdje


ONLINE OBRAZAC


  Lični podaci podnosioca prijave

  Podnosilac prijave koji želi ostati anoniman, ne mora upisivati lične podatke osim kontakt podataka u svrhu obavještavanja ili eventualnog traženja dodatnih informacija.


  Podaci o licu na koje se prijava odnosi:


  Detaljan opis slučaja:

  Opišite detaljno situaciju u kojoj smatrate da je došlo do djela korupcije (opis radnje ili ponašanja koje se prijavljuje kao korupcija, uz navođenje konkretnih činjenica i okolnosti iz kojih proizilazi sumnja prijavitelja da je izvršena
  korupcija)


  Dostavljanje dokaza:

  Molimo navedite dokaze kojim se, prema Vašoj procjeni, mogu potvrditi navodi iz prijave (npr. dokumenti; svjedoci, predmeti i sl.:


  Ukoliko posjedujete bilo kakve pisane i/ili materijalne dokaze, molimo da ih dostavite: