Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo ušao u proces akreditacije

U okviru procesa uključivanja svih zdravstvenih ustanova koje obavljaju zdravstvenu djelatnost u sistem sigurnosti i kvaliteta zdravstvenih usluga s ciljem zaštite pacijenta, Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji BiH (AKAZ) je na osnovu pripremnih kontakata sa menadžmentom Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo i direktorom Mr.med.sci.dr.Enis Hasanović, specijalista ginekologije i akušerstva, kao dugogodišnjim i istaknutim vanjskim ocjenjivačem, predavačem i facilitatorom AKAZ-a, dogovorila akreditaciju Zavoda. U tom pogledu, predstavnici menadžmenta, direktor AKAZ-a Adnan Bilić, mr.iur, mr.jed.zdrav. i direktor Zavoda Mr.med.sci.dr.Enis Hasanović ugovor o definiranju uslova akreditacijskog pregleda i sticanja akreditacijskog statusa Zavida, kojim se planira vanjska ocjena u toku naredne godine.

Nakon unutrašnje pripreme Zavoda za vanjsku ocjenu koja je već uveliko u tijeku, na osnovu ispunjene samoocjene koordinatora kvaliteta, realizirati će se vanjska ocjena i izdavanje certifikata o zadovoljenju standarda sigurnosti (certifikacija), ali i standarda kvaliteta (akreditacija), kao dobrovoljni i zahtjevniji set standarda za koji se opredjelio direktor Hasanović, zahvaljujući svom iskustvu kao vanjskog saradnika Agencije.

Izvor: http://www.akaz.ba/zavod-za-zdravstvenu-zastitu-zena-i-materinstva-kantona-sarajevo-usao-u-proces-akreditacije