„Unapređenje usluga seksualnog i reproduktivnog zdravlja žena u kriznim javnozdravstvenim situacijama COVID-19 na području FBiH”

Značaj projekta „Unapređenje usluga seksualnog i reproduktivnog zdravlja žena u kriznim javnozdravstvenim situacijama COVID-19 na području Federacije Bosne i Hercegovine“ je provedeno istraživanje u realnom vremenu, dok jos traje pandemija COVID-19, te analiza podataka u aktuelnom mometu što daje mogućnost donošenja preporuka koje mogu odmah biti usvojene i njihova primjena može značajno unaprijediti zdravstvenu zaštitu vezano za seksualno i reproduktivno zdravlje žena generativne dobi.

Pored ankete koja je provedena on-line i u kojoj je učešće uzelo 1516 ispitanica. Provedeno je i kvalitativno istraživanje (fokus grupa), čime su upotpunjenje preporuke. Analiza podataka je rađena prema domenama – (a) socio-demografski podaci, (b) zdravstvene ginekološke službe i njihovo korištenje prije i u toku pandemije, (c) zadovoljstvo seksualnim i reproduktivnim zdravljem u toku pandemije, (d) trudnoće i pobačaji u toku pandemije, (e) korištene metode i sredstva kontracepcije prije i u toku pandemije, (f) korištenje testiranja na HIV i ostale seksualno prenosive bolesti, (g) partnerski odnosi i iskustva nasilja u partnerskim odnosima u toku pandemije i (d) mentalno zdravlje. Istraživanje, po prvi puta u pandemiji COVID-19, daje realne podatke o ovoj zdravstvenoj problematici na respektabilnom broju ispitanica. Pored zdravstvene zaštite seksualnoga i reproduktivnoga zdravlja, dio pitanja se odnosio na partnerske odnose i nasilje u porodici, a posebno je značaja dio upitnika koji se odnosio na stanje mentalnoga zdravlja. Ovim je dobiven set informacija koji je rezultirao preporukama koje je potrebno ugraditi u svakodnevnu praksu, posebno jer je pandemija još u toku. Ako tome dodamo činjenicu da je ovo period u kojem se u FBIH treba pristupiti ažuriranju Strategije za seksualno i reproduktivno zdravlje žena, ovo istraživanje ima veliki značaj, kao osnova za pripremu strateškoga cilja zaštite seksualnoga i reproduktivnoga zdravlja u toku javnozdravstvenih kriza.

Istraživački tim je ovim istraživanjem dao veliki doprinos unapređenju javnoga zdravlja, generalno, u uslovima pandemije i treba ga smatrati, čak, i nezaobilaznom referencom u ovom pandemijskom izazovu.

Preuzmite publikaciju: BHS | English