Odluka o pokretanju postupka javne nabavke materijala za održavanje čistoċe za potrebe Zavoda KN 10-01/15

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudaca KN 10-01/15