O  B  A  V  I  J  E  S  T
ZA PACIJENTICE

Poštovane pacijentice,

Na osnovu Naredbe Federalnog štaba civilne zaštite, a sve u cllju organizacije rada, smanjenja
socijalnih kontakata, zaštite zdravIja uposlenih i pacijenata, dostupnost zdravstvenih usluga i
nedeljom, te u skladu sa potrebama i aktuelnoj epidemiološkoj situaciji, izvršena je prerspodjela
radnog vremena i to:

PONEDELJAK - PETAK od 07,30 do 20,00 sati
Lokaliteti: CENTAR, NOVI DISPANZERSKI CENTAR (Dom zdravlja Novi grad), ILIDŽA

PONEDELJAK - PETAK od 08,00 do 16,00 sati  
Lokaliteti: VOGOŠĆA, ILIJAŠ I HADŽIĆI

SUBOTA od 08,00 do 16,00 sati
Lokaliteti: CENTAR, NOVI DISPANZERSKI CENTAR (Dom zdravlja Novi grad), ILIDŽA  

NEDELJA: od 08,00 do 16,00 sati
Lokalitet: CENTAR

 

                                                                   JU ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU
                                                              ŽENA I MATERINSTVA KANTONA SARAJEVO