I – Istorijat Zavoda

Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo je vanbolnička javna ustanova koja od svog prvobitnog osnivanja 1933. godine pod nazivom „Narodni front za žene i matere Grada Sarajeva“ sa ciljem pružanja različitih vidova medicinske i nemedicinske/materijalne/ pomoći majci i djetetu na području Grada Sarajeva promijenila više oblika unutrašnje organizacije sa ciljem da pruži svojim korisnicima što kvalitetniju zdravstvenu uslugu.

U periodu socijalističkog uređenja Bosne i Hercegovine odnosno nakon drugog svjetskog rata, ovaj Zavod bio je organizovan kao OUR „Dispanzer za žene“ u okviru RO „Dom zdravlja Sarajevo“ a koja je pripadala SOUR-u  „Univerzitetsko-medicinski Centar Sarajevo“.

U toku odbrambenog rata na Bosnu i Hercegovinu, u periodu 1992.-1995. godina, ova Ustanova djelovala je pod imenom „Centar za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva – Sarajevo“ i pružala građanima Sarajeva sve usluge zdravstvene zaštite žena i materinstva, u skladu sa objektivnim mogućnostima vršenja djelatnosti u opkoljenom Sarajevu. Objekat Zavoda u ulici Jospia Vancaša broj 1 je u navedenom periodu direktno pogođen jedanaest puta – različitim artiljerijskim streljivima velikog kalibra. Rekonstrukcija objekta je izvršena nakon završetka rata uz pomoć Belgijskog Crvenog Križa.
 
U periodu odbrane grada, od 134 zaposlenika Zavoda sa početka rata, više od polovine zaposlenika napustili su grad početkom ili u toku agresije, a od zaposlenika koji su ostali da brane svoj grad smrtno su stradala tri ljekara:

 • Prim. dr. sci. med. Miro Kundurović, koji se još uvijek vodi kao nestao sa podrućja naselja Grbavica,
 • Prim. dr. Zdravko Balabanović, specijalista ginekologije i akušerstva i
 • Dr. Ramiz Kominlija, specijalista ginekologije i akušerstva, koji su poginuli obavljajući svoju dužnost u Zavodu.

 
Po prestanku ratnih dejstava i agresije na Bosnu i Hercegovinu, ova Ustanova permanentno je radila na obnovi ratom uništenih ljudskih i materijalnih potencijala, te je, uz velike vlastite napore, pomoć Kantona Sarajevo kao osnovača, te drugih donatora, uspješno revitalizirala svoje kapacitete – nabavkom savramene dijagnostičke i druge opreme i upošljavanjem visoko-stručnog medicinskog i nemedicinskog kadra, te danas u svojoj cjelokupnosti predstvalja  uzor ustanove za pružanje usluga zdravstvene zaštite žena i materinstva - kako u Kantonu Sarajevo tako i u cijeloj Bosni i Hercegovini.

Skupština Kantona Sarajevo donijela je na sjednici odrčanoj 29.06.2000.godine Odluku o osnivanju JU „Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo“ koja je naslijedila sva prava i obaveze, opremu i zaposlenike JU „Centar za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva – Sarajevo“.

U toku 2001. godine, tačnije 17.07.2001. godine, objekat Zavoda u ulici Josipa Vancaša broj 1 ponovo je u potpunosti uništen usljed eksplozije plina, a kojom je prilikom smrtno stradao jedan zaposlenik Zavoda, a više desetina zaposlenika zadobilo je teže ili lakše fizičke povrede. Navedeni objekat u međuvremeno je u potpunosti obnovljen i opremljen najsavremenijom medicinskom opremom i pruža sve savremene medicinske usluge vezane za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva.

 

II -Organi rukovođenja i organi upravljanja

Organ rukovođenja je Direktor Zavoda.
Aktuelni Direktor Zavoda je Prim. mr.sci.dr. Mithat Kurtović, specijalista ginekologije i akušerstva, imenovan od strane Upravnog odbora Zavoda, na sjednici održanoj 21.02.2013. godine, za Direktora Zavoda na period od četiri godine, počev od 19.03.2013. godine.

Organ upravljanja je Upravni odbor Zavoda.
Aktuelni sastav Upravnog odbora  imenovanog od strane Vlade Kantona Sarajevo rješenje broj: 02-05-9504-26.2/16 od 29.03.2016.godine, a na period  od četiri godine

 • Eldina Bešlagić - predsjednik UO
 • Ramo Kasumović, član
 • Mediha Avdić, član
 • Enisa Mašić, član
 • Velida Delberović Bušatlić , član

Aktuelni sastavNadzornog  odbora  imenovanog od strane Vlade Kantona Sarajevo rješenje broj: 02-05-9504-26.16/16 od 29.03.2016.godine, a na period  od četiri godine

 • Sanela Adžović - predsjednik NO
 • Amer Osmanagić , član
 • Sabina Prevljak, član

 

 

III - Unutrašnja organizacija Zavoda

JU „Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo“ danas obezbjeđuje cjelovitu primarnu zdravstvenu zaštitu žena na području Kantona Sarajevo, te dijelom i sekundarnu zdravstvenu zaštitu navedene populacije – putem razvijenih oblika dispanzerskog rada odnosno konsultativno-specijalističkih službi, a sve to putem sljedeće unutrašnje organizacije:

 1. Perinatološka služba u svom sastavu ima:
 • Savjetovalište za zaštitu trudnica, porodilja i majki,
 • Genetiško savjetovalište,
 • Odjeljenje za ultrazvučnu dijagnostiku (amnioskopija, citohormonalna dijagnostika, bakteriološko-virusna dijagnostika),
 • Ciljana monovalentna  patronažna služba,
 • Psihofizička priprema trudnica,
 • Domicilni porođaj (nemogučnost porođaja u porođajnim salama),
 1. Služba za ginekološku zaštitu u svom sastavu ima ordinacije za:
 • Detekciju i prevenciju malignih oboljenja genitalnih organa i dojke (sistematski kolposkopski pregledi, ciljane abrazije i punkcija),
 • Ultrazvučnu dijagnostiku oboljenja materice, jajnika i dojke,
 • Mamografiju dojke,
 • Radiološku dijagnostiku dojke,
 1. Služba za planiranje porodice u svom sastavu ima:
 • Savjetovalište za kontracepciju;
 • Odjeljenje za eksplorativnu ginekološku dijagnostiku i pobačaje,
 1. Endokrinološka služba u svom sastavu ima:
 • Savjetovalište za bračni sterilitet,
 • Savjetovalište za endokrinološke poremećaje kod žena,
 • Juvenilnu ginekologiju,
 1. Citološka služba u svom sastavu ima:
 • Labaratorij za citološku i citohormonalnu eksplorativnu dijagnostiku,
 1. Služba zajedničkih poslova u svom sastavu ima:
 • Odjeljenje za pravno-administrativne poslove, koje obavlja sve opće, pravne, kadrovske i druge administrativne poslove za potrebe Zavoda,
 • Odjeljenje za ekonomsko-finansijske poslove, koje obavlja sve ekonomsko -finansijske poslove Zavoda.

Poslovi iz domena djelatnosti Zavoda obavljaju se na području cijelog Kantona Sarajevo, po lokalitetima:

  1. Lokalitet "Centar",
  2. Lokalitet "NDC Otoka",
  3. Lokalitet "Stari Grad",
  4. Lokalitet "Saraje Polje",
  5. Lokalitet "Ilidža",
  6. Lokalitet "Hadžići",
  7. Lokalitet "Vogošća",
  8. Lokalitet "Ilijaš",
  9. Područna ambulanta "Srednje"