Javne nabavke usluga iz Aneksa II. dio B

Plan nabavki za 2015. godinu

Otvoreni postupci

Konkurentski postupci

Direktni postupci

Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma